Chương 1 - C1: Tự

Nếu tiện tiện ở lưu lạc thời điểm xuyên qua đến đại tu chân trong giới, chính là Kim Đan nhiều như cẩu, Nguyên Anh khắp nơi đi cái loại này.

Bị lúc ấy lớn nhất tông môn thái thượng trưởng lão thu làm đồ đệ, sau đó đi theo sư phó cùng nhau tu hành, tu chính là vô tình kiếm đạo, ân, trong truyền thuyết vô tình nói.

Sau đó tiện tiện một đường tu hành, ở sư tôn tiên đi sau, đương mấy trăm năm thái thượng trưởng lão tiện tiện rốt cuộc khám phá hồng trần, phi thăng.

Sau khi phi thăng tiện tiện còn không có tới kịp xem một cái Tiên giới, đã bị đá đi xuống, lý do là hắn nói còn không hoàn thiện, vô tình chỗ sâu trong là có tình.

Ngụy Vô Tiện:......

Sau đó tiện tiện trở lại ma đạo thế giới, biến trở về tiểu hài tử, nhưng một thân tiên nhân tu vi còn ở, tiện tiện một đường dỗi thiên dỗi địa, đánh biến Tu Chân giới vô địch thủ.

Cùng lúc đó, Lam Vong Cơ mơ thấy hỏi linh hỏi 33 năm chính mình, đối tiện tiện rễ tình đâm sâu, hai người kết bạn đồng hành, Lam Vong Cơ theo đuổi không bỏ, hoa chiêu chồng chất, rốt cuộc đuổi tới tiện tiện.

Ngụy Vô Tiện:...... Ta liền tưởng nói cái luyến ái, sau đó phi thăng mà thôi, trừ bỏ lam trạm, đều là dưa vẹo táo nứt.

Thái Thượng Vong Tình tiện cùng hỏi linh 33 năm kỉ, mạc danh thực mang cảm a.