Ảo ảnh trên một giòng sông

Ngày xưa trên một giòng sông
Trăng thanh gió mát vẫn thường giao duyên
Một lần trăng lỗi ước nguyền
Trăng soi dãi bóng con thuyền lênh đênh
Thuyền trôi về tận cuối ghềnh
Bỏ trăng chết đuối một mình trên sông
Thuyền trôi về bến hư không
Nào hay có mảnh trăng còn loai ngoai