Cảm hứng

Xấp xỉ ba mươi mấy tuổi đầu
Trăm năm tính đốt hãy còn lâu.
Ví cho thi đỗ làm quan lớn
Thì cũng nhỏ to cưới chị hầu.
Đất nọ vẫn thường hay có chạch (#1)
Bể kia có lúc cũng trồng dâu (#2)
Hôm nay rỗi rãi buồn tình nhi?
Thử xuống Hàng Thao đập ngón chầu (#3)

Chú thích:

(1-) Tục ngữ "đất sỏi chạch vàng", ý nói đất tầm thường vẫn có thể sinh người tài giỏi.
(2-) Do câu "biển xanh biến thành nương dâu" (thương hải biến vi tang điền).
(3-) Hàng Thao, nơi có xóm cô đầu.