Khai bút

I

Năm nay tuổi đã ba mươi hai
Ta nghĩ mà ta chẳng giống ai.
Khắp bốn phương trời không thước đất,
Địa cầu những muốn ghé bên vai!


II. Năm Tân Dậu (1921)


Năm nay tuổi đã ba mươi ba
Ta nghĩ mà ai chẳng giống ta.
Lo nước, lo nhà, lo thế giới,
Còn thêm lo nợ, nghĩ chưa ra!