Ông Ấm

Ông ấm

Ấm không ra ấm, ấm ra... nồi,
Ấm chạy lăng quăng ấm chẳng ngồi.
Chán cả đồ chuyên cùng chén mẫu (#2)
Luộc giò, ninh thịt, lại đồ xôi !

Chú thích:

(1-) Gọi "ông ấm" vì con nhà dòng dõi.
(2-) Đáng lẽ "ấm" là vật dụng quí sang, chỉ để pha trà. Nhưng ấm "nồi" này không : "đánh bạn" với các thứ chén tách, mà hoàn toàn làm việc ninh nấu của .. . nồi.