Bố hạ

Cuối năm trên dường đi Bố Ha.
Tháng chạp mùa cam lửa đốm vườn
Bãi sỏi quanh co dòng nước chậm
Cheo leo cầu tạm vắt sông Thương

Xe ngựa bình yên leo dốc đo?
Cuối năm trên đường đi Bố Ha.
Đỉnh đồi quán sậy dựng phên lau
Ngựa dừng rủ bụi than tàu hỏa
Đường ấp chia tay khách hỏi chào

Cuối năm trên đường đi Bố Ha.
Ruộng bậc thang còn trơ gốc ra.
Rừng núi mờ xa khói trẻ trâu

Tơi nón trung du em về đâu
Nhớ ai trên đường đi Bố Hạ...
Rừng xa Yên Thế hùm thiêng nằm
Đồn cũ Phồn Xương rét cuối năm
Râu tóc tướng quân cờ nghĩa ruổi
Ngựa chiến băng đường dấu còn mới

Nép bóng vườn cam đường Bố Ha.
Mả Tây, tri huyện lập công làm
Bia ký quân thù trận Nhã Nam