Buồn thi hỏng

Bụng buồn còn muốn nói năng chi ?
Đệ nhất buồn là cái hỏng thi.
Một việc văn chương thôi cũng nhảm
Trăm năm thân thế có ra gì !
Được gần trường ốc vùng Nam Định
Thua mãi anh em cánh Bắc Kì.
Rõ thực nôm hay mà chữ tốt
Tám khoa chưa khỏi phạm trường qui (#1)

Chú thích:

(1-) Trường qui : Các luật lệ phải theo lúc làm quyển (như kiêng các tên húy của họ nhà vua.. ..). Tú Xương lận đận về khoa cử tới tám lần, tức trên 20 năm.