Ốc Nhồi

Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi, (#1)
Đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi.
Quân tử có thương thì bóc yếm, (#2)
Xin đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi.

Chú thích:

(1-) Bác mẹ Ở đây cũng có nghĩa chỉ trời đất nữa, vì người xưa thường nói trời là cha, đất là mẹ.
(2-) Yếm ốc tức vẩy ốc, trùng tên với cái yếm của đàn bà con gái che trước ngực xưa