* Tài liệu tham khảo *

  • Tinh Huyết, Bích Khê, NXB Hội Nhà Văn tái bản, 1995.
  • Tổng Tập Văn Học Việt Nam, tập 27, NXB Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, 1990.
  • Thi Nhân Việt Nam, Hoài Thanh & Hoài Chân.
  • Việt Nam Thi Nhân Tiền Chiến, Nguyễn Tấn Long & Nguyễn Hữu Trọng.
  • Thi Ca Việt Nam Hiện Đại, Trần Tuấn Kiệt.
  • Đời Bích Khê, Quách Tấn.
  • Tuyển Tập Thơ Tiền Chiến, Hoài Việt biên soạn.
  • Thơ Mới -- Những Bước Thăng Trầm, Lê Đình Kỵ.
  • Tạp chí Tác Phẩm Văn Học số 8.